תנאי שימוש באתר האינטרנט "בי-פרי"

 1. כללי

אנא קרא הוראות הסכם זה (להלן: "תנאי השימוש") בטרם תעשה שימוש באתר האינטרנט "בי-פרי".

 • אתר האינטרנט בי-פרי, שבבעלות בלעדית של חברת עגלו בע"מ, ח.פ. 514580885 (להלן: "החברה", "אנו" או שימוש בגוף יחיד רבים) הינה אתר אינטרנט ו/או אפליקציה סלולרית המספקת שירותים להזמנת מוצרי תינוקות (להלן: "אתר האינטרנט").
 • כל שימוש שתעשה באתר האינטרנט כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות המפורסמים בה.
 • עצם השימוש באתר האינטרנט, ובכלל זה בתכנים ובשירותים השונים הפועלים בה, מהווה הסכמתך ואישורך לכך שאתה עומד במלוא ההוראות והתנאים שבתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
 • החברה רשאית לערוך, מעת לעת, כל תיקון ו/או שינוי בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות נכתבו לשם הנוחיות בלשון זכר יחיד, אך הם מיועדים לשני המינים, כמו גם לרבים. כותרות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות נועדו לנוחיות בלבד ואין להן פירוש משפטי.
 • לא חלה עליך החובה לאשר את תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות, אך אם תימנע מלעשות כן לא תוכל להבטיח את ההנאה והשימוש שלך באתר האינטרנט. ככל שאינך מסכים לאילו מהדברים האמורים בתנאי השימוש או במדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט, הרי שאתה נדרש להפסיק באופן מיידי כל שימוש בה.
 1. הגדרות - במסמך זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:
  • "משתמש", "אתה" או שימוש בגוף שלישי יחיד – הנו אדם העושה שימוש באתר האינטרנט, בשמו או בשם אחר. שימוש יכול שיהיה קריאה, עיון וצפייה בתכנים, הזמנת שירותים, תשלום, העברת מידע וכו'.
  • "מוצרים" – מוצרים ו/או שירותים אשר ניתנים להזמנה על ידי משתמש באמצעות אתר האינטרנט, לרבות, בקבוקים, מוצצים, כוסות שתייה, סטריליזטורים, משאבות חלב, מכלי אחסון ומוצרים שונים לתינוקות ולפעוטות.
  • "שותפים עסקיים" – צדי ג' שאינם החברה ואשר מוצרים ו/או שירותים ו/או מידע שלהם זמינים באמצעות אתר האינטרנט.
  • "אתר האינטרנט" - אתר האינטרנט אשר בכתובת https://www.bfreebaby.co.il/
 2. הצהרת המשתמש - המשתמש מאשר כי:
  • השימוש שלו באתר האינטרנט יתבצע לאחר שקרא, הבין ואישר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
  • אתר האינטרנט מציג ומנגיש מידע על המוצרים שניתנים לרכישה באמצעותו. עם זאת, אין לראות במידע המוצג בו כמתן הוראה או המלצה, התמונות בו מובאות להמחשה בלבד.
  • הוא אחראי בלעדי שהשימוש שיעשה באתר האינטרנט יהיה בהתאם לדין, לתנאי השימוש, למדיניות הפרטיות, להנחיות ולתנאים שמפרסמת החברה (להלן: "שימוש ראוי"). המשתמש לא יעשה באתר האינטרנט כל פעולה שתגרום להשפעה על קוד המקור, עיצוב אתר האינטרנט, אלמנטים או תוכן, ולא יעשה באתר האינטרנט שימוש בלתי הולם או שאינו בהתאם לדין.
  • המשתמש מאשר כי לחברה עומדת הזכות להשעות את השימוש באתר האינטרנט, עד לבירור נסיבות העניין, במקרה של חשש לפעילות של משתמש שאינה מהווה שימוש ראוי, והמשתמש פוטר את החברה מכל טענה ו/או תביעה בעניין זה.
  • המידע שיספק אגב השימוש באתר האינטרנט הינו אמין ותקף, וזאת, בין השאר, על מנת לשפר את חווית השימוש באתר האינטרנט. התברר למשתמש כי מידע שנמסר על ידו חסר או שגוי, יעדכן את החברה בעניין במועד מוקדם ככל הניתן. ידוע למשתמש שמסירת פרטים כוזבים על ידו מהווה שימוש שאינו שימוש ראוי.
  • השימוש שלו באתר האינטרנט הינו אישי ובהתאם למטרות שלשמן נועד. המשתמש מאשר כי לא יעשה באתר האינטרנט שימוש מסחרי שאינו אישי אלא בהתאם להסכם מפורש שנערך בינו לבין החברה בעניין זה.
  • ידוע לו כי החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או נובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לנזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח.
  • הנו האחראי הבלעדי לספק, על חשבונו, את כל הציוד הדרוש לשימוש באתר האינטרנט, כולל מכשירים ניידים ויישומים ניידים, גישה לאינטרנט ותשלום דמי שירות לצדי ג'.
  • לא חלה על החברה אחריות לאי מסירה או איחור במסירת מוצרים הזמינים דרך אתר האינטרנט, הנובעים מכל אירוע שהוא מעבר לשליטת החברה הסבירה, בין שניתן היה לצפייה או לא, לרבות, שביתות, מלחמה, מגיפה, שריפה, תאונה, מזג אוויר קיצוני, חוסר יכולת להבטיח תחבורה, מעשה או תקנה ממשלתיים.
 3. הזמנת מוצרים
  • משתמש יזמין מוצרים בהתאם לרצונו באמצעות בחירת מוצר, העברתו לעגלת הקניות ותשלום הסכום הנקוב כעלות המוצר באמצעות כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחרים שיהיו זמינים באתר האינטרנט. עלות המוצר כוללת מע"מ, אך אינה כוללת עלות משלוח.
  • לאחר אישור חברת האשראי לתשלום המשתמש תהיה הזמנת המוצרים תקפה, והתנאים שיחולו על תשלום המשתמש לחברת האשראי ועלויות השימוש שלו בכרטיס האשראי יהיו בהתאם להסכם שבין המשתמש לחברת האשראי.
  • החברה תהא רשאית מכל סיבה שהיא ובכל מועד להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה והשבת התשלום ללקוח.
 4. משלוחים
  • משתמש יהיה רשאי במהלך תהליך הזמנת מוצרים לבחור לקבל את המוצרים באמצעות שירותי משלוח בתמורה לתשלום עלות המשלוח ובתנאים הנקובים באתר האינטרנט. מובהר שמחיר המוצר המפורסם באתר הנו נוסף לעלות המשלוח.
  • המשלוחים יסופקו לכתובת המשתמש (להלן: "הכתובת למשלוח"), לאחר מתן התראה טלפונית ו/או הודעת מסרון של עד חצי שעה לפני ההגעה לכתובת המשתמש.
 5. המוצרים
  • המוצרים המוזמנים יוצאים את מחסני החברה לאחר שאוחסנו בהתאם לכל דין, כשהם ראויים לשימוש תינוקות ופעוטות, ותוך שהובלתם תתבצע על פי כל דין ובהתאם לנדרש על ידי יצרני המוצרים.
  • השימוש במוצרים נדרש להתבצע בהתאם להוראות ולאחר עיון בדפי המוצרים הזמינים באתר האינטרנט ו/או בצירוף למוצרים.
  • ככל שהמשתמש לא יאחסן את המוצרים בהתאם להוראות בדפי המוצרים ובמקום שהינו קריר, יבש, ללא שמש ישירה ובהתאם להוראות יצרני המוצרים הרי שהאחריות לכל פגם במוצר תהיה על הלקוח בלבד.
 6. מדיניות החזרות וביטולים
  • משתמש רשאי לבטל הזמנת מוצר בתוך 14 ימים ממועד שבו קיבל המוצר, בתנאי שמחיר המוצר עולה על 50 ₪, שהמשתמש יחזיר לחברה המוצר על חשבונו, ללא פגם, שלא נעשה בו שימוש, כשהוא ארוז באריזתו המקורית שלא נפתחה, ובצירוף חשבונית קנייה.
  • בוטלה הזמנה לפי הוראות סעיף ‏7.1, יהא זכאי המשתמש להחזר כספי בניכוי הסך הנמוך מבין 5% ממחיר המוצר ל-100 ₪.
 7. מועדון הלקוחות
  • החברה תהיה רשאית לצרף משתמש שאישר זאת למועדון לקוחות החברה. ההשתתפות במועדון הלקוחות הינו לפרק זמן שתקבע החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך המשתמש יהא רשאי בכל עת לפרוש ממועדון הלקוחות.
  • בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של החברה, לתנאים שתפרסם החברה ומעת לעת, חבר במועדון הלקוחות יהא זכאי להנחות, למתנות ולמידע (ניוזלטר) מן החברה ומשותפים עסקיים.
  • אלא אם צוין אחרת ובמפורש לא יינתנו כפל הנחות ו/או מבצעים.
 8. קישורים חיצוניים ושותפים עסקיים
  • אגב השימוש שיעשה משתמש באתר האינטרנט ייתכן וימצא באתר האינטרנט מידע של שותפים עסקיים ו/או קישורים לאתרים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים או מתפרסמים באתר האינטרנט אבל שלא על ידי החברה (להלן: "קישורים חיצוניים").
  • הקישורים החיצוניים ומידע בעניין שותפים עסקיים ניתנים לשם נוחות המשתמש. החברה אינה מתחייבת כי המידע בעניין שותפים עסקיים הינו נכון, מדויק או שלם. המידע והשירותים של שותפים עסקיים הינו באחריות השותפים העסקיים בלבד.
  • החברה אינה מתחייבת כי קישורים חיצוניים יובילו לאתר אינטרנט פעיל ו/או לאמינותם ו/או לתקינותם ו/או לעמידתם בדרישות הדין.
  • החברה אינה צד לכל התקשרות של משתמש עם שותפים עסקיים ו/או כל גורם שאליו יפנה קישור חיצוני, אינה אחראית לאיכות ו/או אמינות המוצרים ו/או השירותים של שותפים עסקיים ו/או צד ג' ולא תחוב בכל חוב בשל נזק, הוצאה או אובדן שנגרמו, או נגרמו לכאורה, בקשר עם שותפים עסקיים ו/או צדי ג'.
 9. דיוור ותוכן פרסומי
  • החברה עשויה והמשתמש מאשר להביא לידיעתו מידע כמו גם תכנים פרסומיים, שיווקיים והמלצות שונות הנוגעות לחברה ולאחרים, שלהערכת החברה ייתכן והמשתמש ימצא בהם עניין (להלן: "תוכן פרסומי"). תוכן פרסומי יכול שיועבר באמצעות מסרון ו/או הודעת דוא"ל ו/או במהלך השימוש שיעשה המשתמש באתר האינטרנט ו/או בדרך אחרת.
  • משתמש רשאי להורות לחברה בכל עת על הפסקת הדיוור באמצעות הודעה לחברה בכתב על רצונו בכך ו/או משלוח דוא"ל לכתובת info@bfreebaby.co.il ו/או משלוח מסרון עם המילה "הסר" לטלפון מספר 0508665111 ו/או מענה באופן שבו נשלח דבר הפרסומת.
  • המשתמש מאשר כי הוא מבין שתוכן פרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד של החברה לרכוש שירותים או מוצרים, כי החברה אינה צד לכל מצג או התקשרות עם מפרסם, כי הוא פוטר את החברה מכל חבות הקשורה בקבלת תוכן פרסומי ו/או בספקי שירותים אחרים ו/או טיב שירותים של משווקי תוכן פרסומי ומאשר כי לא תקום לו כל טענה ו/או תביעה הנוגעת לתוכן פרסומי שיקבל.
 10. אבטחה וסיסמא
  • המשתמש אחראי בלעדי לשמירה על סודיות סיסמתו כמו גם על חשבונו, הצהרות, מעשים או מחדלים המתרחשים באמצעותם. על המשתמש לנקוט בצעדים שיבטיחו שתימנע הגישה של אחרים לסיסמה ולחשבון שלו. צוות החברה לעולם לא יבקש ממשתמש סיסמה ועל משתמש לחשוד בכל בקשה מעין זו.
  • משתמש אינו רשאי להעביר או לשתף את חשבונו עם אחר ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לחסום לפעילות את חשבון באופן מיידי במקרה של העברה או שיתוף בלתי מורשה במידע, בהרשאת שימוש או בסיסמאות.
 11. שירות לקוחות
  • משתמש שרכש מוצרים יהא זכאי לשירות לקוחות בהיקף סביר לדעת החברה, בעניין מוצר שרכש במשך 60 ימים לאחר ביצוע הרכישה, תוך שהמשתמש מציין את פרטי חשבונית ההזמנה, וזאת באמצעות פנייה בדוא"ל לכתובת או פנייה טלפונית בימים א' – ה', בימים שהינם ימי עסקים, בין השעות 09:00 – 13:00 למספר 1-700-727-999.
 12. קניין רוחני
  • האישור לתנאי שימוש אלה מהווה הסכמה לכך שמלוא זכויות הקניין הרוחני שקיימות באתר האינטרנט ובמוצרים מהוות את הקניין הבלעדי של החברה, או של אחרים שהחברה התקשרה עימם, זאת לרבות כל זכות בפטנטים, בזכות יוצרים, בסימני מסחר, בעיצובים, במדגמים, ביישום, בקוד מחשב, בקובץ גרפי, בטקסט וכל דבר המהווה סוד מסחרי.
  • הערות או הצעות הנוגעות לפיתוח ו/או לעיצוב ו/או לשיפור אתר האינטרנט ו/או מוצרים שיעביר משתמש לחברה, לא יקנו לו זכות באתר האינטרנט ו/או מוצרים, והמשתמש נותן בזאת רישיון בלתי-הדיר וכלל-עולמי לחברה לעשות שימוש, ללא כל תמורה, בכל הצעה כאמור.
 13. הצהרת אחריות
  • החברה אחראית לכך שהמוצרים יסופקו למשתמש בהתאם לתנאי שימוש אלה ולדפי המידע בעניין המוצרים.
  • החברה איננה מתחייבת לכך שהתוכן, השירותים או המוצרים יענו על מלוא הדרישות או הציפיות של המשתמש.
  • החברה איננה מתחייבת לכך שהשימוש באתר האינטרנט יעשה ללא הפרעה, במועד הנדרש, שהנו מאובטח או נקי מטעויות, שגיאות, ליקויים או וירוסים ממוחשבים.
  • החברה איננה מתחייבת לכך שהשימוש באתר האינטרנט יהיה אפקטיבי, אמין, מדויק או לשביעות רצון המשתמש.
  • החברה איננה מתחייבת כי אתר האינטרנט לא יכלול טעויות טכניות או אחרות, אי דיוקים או שגיאות דפוס.
 14. הגבלת אחריות
  • החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה באתר האינטרנט. החברה לא תהא אחראית לכל נזק העלול להיגרם ו/או שייגרם לציוד מחשבים ו/או מכשירים סלולאריים ו/או אחר כתוצאה משימוש באתר האינטרנט, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה כלפי החברה בעניין זה.
  • החברה שומרת כל זכות לעדכן ו/או להסיר מן אתר האינטרנט שירותים או להגביל גישה של משתמש או רבים לאתר האינטרנט, ללא מתן הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
  • מבלי לגרוע מהגבלת אחריות של החברה, אם תחליט ערכאה שיפוטית להטיל אחריות על החברה בגין נזקים, הפסדים, פגיעות או הוצאות במישרין או בעקיפין הנובעים או קשורים לתנאי שימוש אלה או השימוש באתר האינטרנט או במוצרים של החברה, הרי שמוסכם שהפיצוי המקסימלי שיהיה משתמש זכאי לו יהיה בשווי התשלום ששילם המשתמש לחברה בגין המוצרים שהזמין מהחברה ושבשלהם הוטלה על החברה אחריות.
 15. שיפוי / פיצוי
  • המשתמש מסכים כי על פי דרישה מהחברה ישפה ו/או יפצה את החברה ואת השותפים העסקיים, כנגד כל תביעה בגין נזקים, הפסדים, אובדן רווח ו/או הוצאות, לרבות שכר טרחת עורכי דין ועלויות, הנובעות באופן ישיר או עקיף כתוצאה מפעולות של משתמש או שנערכו בשמו: (i) שימוש בלתי ראוי ו/או לרעה באתר האינטרנט; (ii) אי תקינות המידע האישי של משתמש; (iii) הפרה של תנאי השימוש; (iv) הפרה של זכות צד ג' כלשהו, ​​לרבות כל זכות קניין רוחני, פרסום, סודיות, קניין או זכות פרטיות;(v)  הפרה לפי כל דין; (vi) מצג שווא שנעשה על ידי משתמש.
 16. מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות העדכנית כפי שמפרסמת החברה באתר האינטרנט (להלן: "מדיניות הפרטיות") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. 

 1. שונות
  • תנאי שימוש אלה מייצגים את מלוא ההסכמות בנוגע לשירותים של אתר האינטרנט וכל שינוי בהם יתאפשר רק בהסכם בכתב עם החברה.
  • על תנאי שימוש אלה יחול הדין הישראלי בלבד. בתי המשפט במחוז תל אביב יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים להסכם זה.
  • אם ייקבע כי הוראה כלשהי בתנאי השימוש אינה ניתנת ליישום, אזי תנוסח הוראה זו מחדש אולם רק ככל הנחוץ על מנת לעשותה להוראה ניתנת לאכיפה.
  • החברה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש, כולם את חלקם, באמצעות פרסומם באתר האינטרנט. מוסכם כי המשך השימוש של משתמש באתר האינטרנט, לאחר שהובא לידיעתו שינוי בתנאי השימוש, יהוו את הסכמתו לשינוי האמור.
  • פקע הסכם זה, הוראות סעיפים ‏13 - ‏18 לתנאי השימוש ימשיכו לחול לאחר סיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.
  • המשתמש אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו לאחר.
  • החברה רשאית להעביר ו/או להמחות את חלק ו/או מלוא זכויותיה ו/או חובותיה לכל צד ג' בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 2. פרטי התקשרות עם החברה

1.                   שם החברה:  עגלו בע"מ, ח.פ. 514580885

2.                   מען למכתבים: ת.ד 475,, קיבוץ אפיקים 1514800

3.                   דוא״ל: info@bfreebaby.co.il