מדיניות פרטיות – באתר האינטרנט "בי-פרי"

 1. כללי:

אנא קרא הוראות הסכם זה (להלן: "מדיניות הפרטיות") בטרם תעשה שימוש באתר האינטרנט "בי-פרי".

 • ההגדרות בתנאי השימוש חלות על מדיניות פרטיות זו.
 • החברה רשאית לערוך, מעת לעת, כל תיקון ו/או שינוי בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות נכתבו לשם הנוחיות בלשון זכר יחיד, אך הם מיועדים לשני המינים, כמו גם לרבים. כותרות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות נועדו לנוחיות בלבד ואין להן פירוש משפטי.
 • לא חלה עליך החובה לאשר את תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות, אך אם תימנע מלעשות כן לא תוכל להבטיח את ההנאה והשימוש שלך באתר האינטרנט. ככל שאינך מסכים לאילו מהדברים האמורים בתנאי השימוש או במדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט, הרי שאתה נדרש להפסיק באופן מיידי כל שימוש בה.
 • הדין שחל על מדיניות הפרטיות הנו הדין הישראלי. מדיניות הפרטיות כפופה לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ולכל הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה.
 • מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר יחיד אך פונה לגברים ונשים, ביחיד וברבים.
 1. הסכמה:
  • מעצם השימוש באתר האינטרנט אתה באופן עצמאי ומרצונך החופשי, מאשר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה ובכלל זאת אתה מאשר לחברה לאסוף ולהשתמש במידע הפרטי שלך בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.
  • ידוע לך כי לא חלה עליך כל חובה לספק מידע במהלך השימוש שתעשה באתר האינטרנט אלא בהתאם לרצונך החופשי, אך אם תימנע מלהעביר את המידע הרי שההנאה שלך מן השימוש באתר האינטרנט עשויה להיפגם.
 2. איסוף מידע - להלן יפורט המידע האישי שעשוי להיאסף על ידי החברה עקב השימוש של משתמש באתר האינטרנט:
  • פרטי התקשרות - שם פרטי, שם משפחה, דוא"ל, טלפון, כתובת, קשרי משפחה, גיל ומין מושא המתנה.
  • פרטי התחברות למערכות – שם, סיסמה.
  • פרטי הזמנות – מוצרים, עלות, תאריך.
  • פרטי תשלום - פרטי אשראי, חשבון בנק, יתרות, תנועות, חיובים וזיכויים.
  • מידע שנוגע להרגלי הגלישה שלך באינטרנט, לתחומים ונושאים שמצאת בהם עניין, למידע מן הדפדפן שלך, לכתובת אינטרנט (IP), לעוגיות (cookies), לדפוסי שימוש באתר האינטרנט, למעקב ולצילום תנועתיות באתר האינטרנט, לחותמות שעה ותאריך ועוד.
  • מידע סטטיסטי (להלן: "מידע סטטיסטי") שאינו מזוהה אישית ושנוגע לפעילות שעושים פרטים באתר האינטרנט.
 3. השימוש במידע - להלן יפורטו מטרות השימוש של החברה במידע שיימסר על ידי משתמש אגב שימוש באתר האינטרנט:
  • החברה לא תעשה שימוש ולא תמסור מידע שנוגע אליך, אלא בהתאם למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו ולהוראות הדין.
  • השימוש במידע שהחברה עשויה לעשות כולל, בין השאר, את המטרות הבאות: (1) זיהוי משתמש לצורך התחברות ושימוש באתר האינטרנט; (2) הנגשת מידע הנוגע לרכישת מוצרים על ידי משתמש; (3) יצירת קשר והעברת מידע למשתמש; (4) שמירת מידע לצורך בירור עתידי; (5) מחקר, ניתוח נתונים וסטטיסטיקות; (6) התאמה אישית ושיפור של תוכן השירות והמוצרים למשתמש; (7) תמיכה ושירות לקוחות; (8) ציות לחוק, בירור תלונות, התדיינויות משפטיות, חשד להונאה ו/או להתנהגות בלתי הולמת; (8) מתן הטבות ופנייה למועדון לקוחות החברה.
 4. שמירת המידע
  • מידע שנמסר לחברה אגב השימוש באתר האינטרנט יישמר במאגרי המידע של החברה ו/או אצל קבלני משנה שהחברה התקשר עימם לשם שמירת המידע.
  • לשם הגנה על המידע שברשות החברה, מיישמת החברה נהלי אבטחת מידע מקובלים וסבירים.
  • החברה עשויה לבקש ממשתמש להזדהות ולעדכן את פרטי ההתחברות לאתר האינטרנט. בכדי לסייע לחברה להגן על המידע הנוגע לשימוש באתר האינטרנט משתמש נדרש להימנע ממסירה לאחר של פרטי האימות והשימוש שעשית באתר האינטרנט.
  • החברה אינה יכולה להתחייב שאתר האינטרנט חסין מפני גישה בלתי מורשית ושצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע. לפיכך, החברה לא תישא באחריות על כל נזק שייגרם למשתמש, אם ייגרם, כתוצאה מזליגת מידע, שינוי או שימוש בלתי ראוי במידע שבוצע על ידי אחר.
 5. שיתוף במידע
  • מידע משתמש יהיה נגיש למשתמש, לחברה וכן לשותפים העסקיים.
  • החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים מידע, לרבות מידע אישי, מבלי לקבל הסכמה נוספת מעת המשתמש במקרים הבאים:
   • לשם מתן שירותים ו/או אספקת מוצרים למשתמש.
   • החברה סבורה שמסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים.
   • מסירת המידע נדרשת מכח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי.
   • יש חשש שמשתמש ביצע או ניסה לבצע פעולות אסורות על פי דין או בניגוד לתנאי השימוש.
   • הגילוי נדרש לצורך הליכים משפטיים בהם מעורב החברה.
   • הגילוי הנו לשותפים עסקיים.
   • במקרה של מיזוג ו/או שינוי מבני ו/או העברת עסקים ו/או מיזוג פעילות של החברה.
  • יובהר כי מעת שמידע יצא מידי החברה, בכפוף להוראות מדיניות פרטיות זו, החברה לא תהא אחראית לשימוש שיעשה בו ולא יהיה כל תוקף לטענה ו/או לתביעה כלפי החברה בעניין המידע האמור.
 6. ספקי החברה
  • לשם מתן השירותים שמספקת החברה באמצעות אתר האינטרנט, לרבות, שירותי אחסנת מידע ו/או מחקר וניתוח פעילות משתמשים ו/או סטטיסטיקות בנוגע לשימוש באתר האינטרנט ו/או שיפור של חווית השימוש באתר האינטרנט, עשויה החברה לשתף מידע עם ספקים וקבלני משנה, בארץ ו/או בחו"ל (להלן: "ספקי החברה").
  • החברה דורשת מספקי החברה לעמוד בהוראות מדיניות פרטיות זו, חל עליהם איסור לשתף את המידע עם כל צד ג' אחר ואין הם רשאים לעשות שימוש במידע בעצמם, מבלי לקבל את האישור המפורש של החברה לכך, אשר יינתן בכפוף למדיניות פרטיות זו ולכל דין.
  • בתום התקשרות החברה עם ספק חברה, יידרש ספק החברה האמור להשיב לחברה כל מידע רלוונטי שהועבר לידי ספק החברה על ידי החברה ולמחוק כל מידע קיים שברשותו.
 7. אחראי מידע החברה
  • בכל מקרה של צורך בקבלת מידע ו/או מימוש זכויות של משתמש בהתאם למדיניות הפרטיות הרי שהמשתמש מתבקש לפנות לחברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המפורטים מטה.
  • אחראי מידע בחברה הנו טימי, דוא"ל info@bfreebaby.co.il.
 8. המחאה של זכויות

החברה רשאית להמחות ו/או להסב את הזכויות וההתחייבויות שלה לפי מדיניות פרטיות זו לאחר (להלן: "נעבר"), ובלבד שהנעבר האמור יאשר בכתב את מחויבותו לעמוד בהוראות מדיניות פרטיות זו והדין.

 1. פרטיות ילדים וקטינים

אתר האינטרנט אינו מיועד לביצוע הזמנת מוצרים על ידי קטינים מתחת לגיל 18 וכל שימוש כזה הינו אסור אלא אם ניתן לכך אישור אפוטרופוס ו/או הורה. משתמש שהזמין מוצרים באתר האינטרנט מצהיר בזה כי הינו בגיר וכשיר כחוק להתחייב משפטית כלפי החברה. החברה אינו חייב לכבד, ורשאי לבטל בדיעבד התקשרויות שנעשו על ידי קטינים מתחת לגיל 18 שלא קיבלו להתקשרות אישור אפוטרופוס ו/או הורה.  

 1. עיון וגישה למידע אישי

בכפוף לכל דין, הנך רשאי לבקש מידע הנוגע אליך, אשר בידי החברה, כמו גם לבקש את עדכונו. כדי לממש זכות זו, עליך לשלוח דואר אלקטרוני עם פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותך ולציין את בקשתך המפורשת לכתובת הבאה: info@bfreebaby.co.il.

 1. עדכון מדיניות הפרטיות

לחברה עומדת הזכות לעדכן מדיניות פרטיות זו בכל עת. ככל שתבחר שלא לאשר את העדכון האמור החברה עשוי שלא לאפשר את המשך השימוש שלך באתר האינטרנט.

 1. פרטי התקשרות עם החברה

1.                   שם החברה:  עגלו בע"מ, ח.פ. 514580885

2.                   מען למכתבים: ת.ד 475,, קיבוץ אפיקים 1514800

3.                   דוא״ל: info@bfreebaby.co.il

 

מדיניות פרטיות זו תקפה ליום ה: 09.05.23